.

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

หมายถึง หน่วยงานที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวคึกษา จัดตั้งในทุกสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามที่คณะกรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯกำหนด

2. ดำเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

3. ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆเพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ้มเป้าหมาย

4. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม

5. รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุครุภัฑ์เครื่องมือุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะฯ

6. ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินรายได้ต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯกำหนด

7. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

8. งานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย

.

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะ ฯ K.IceCream Cafe' หม่าล่า คาเฟ่ K.tech คาร์แคร์ ธุรกิจเฟรนฟรายส์ ธุรกิจโยเกิร์ตผลไม้ คลินิกคอมพิวเตอร์
โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

.

ภาพบรรยากาศการอบรบการเขียนแผนธุรกิจยุคดิจิทัล