ผลงานบุคลากร

ข้อมูลวิชาการ อบรม งานวิจัย | กลับสู่หน้าหลัก

  ประเภทผลงาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบ การสอนแบบซิปปา ในรายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.2/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โดย : นายณัฏฐชัย เอื้ออรุณอำไพ | เมื่อ : 24/05/2564

https://drive.google.com/file/d/1yfDFhrbVDo-eedIa8diPtUk4rg8VR_je/view?usp=sharing


วิจัยการศึกษาวิธีแก้ไขการใช้ค้อนผิดประเภทในวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นโดยใช้วิธีการท้าซ้้าให้เกิด ความช้านาญของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๑/๑ แผนกช่างยนต์ ภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย – เยอรมัน
โดย : นายกิตติพงษ์ เสาร์ดี | เมื่อ : 24/05/2564

https://drive.google.com/file/d/1I8DkJSmOUqps_XlJi2wYu6SpQx73caWT/view?usp=sharing


การพัฒนาการมองภาพสามมิติให้ถูกต้องโดยการใช้วิธีอ่านสีของชิ้นงานในรายวิชาเขียนแบบ เทคนิคเบื้องต้นนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างยนต์
โดย : นายประสงค์ วงศ์สุยะ | เมื่อ : 24/05/2564

https://drive.google.com/file/d/1qAgaxzUe_vmrr-SOspLtw9XLC7v4oCml/view?usp=sharing


การศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาการต่อวงจรเครื่องเสียงรถยนต์วิชางานประดับยนต์ด้วยวิธี buddy learning ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2/1 แผนกช่างยนต์
โดย : นายศิริชัย อึดใจ | เมื่อ : 24/05/2564

https://drive.google.com/file/d/1IFqumSEcgkxG_xEwdJxWZEevJvKVQMZi/view?usp=sharing


การศึกษาวิธีการใช้มัลติมิเตอร์ในงานตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์แบบเฟืองทดโดยวิธีการทำซ้ำในวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ชั้น 2-1
โดย : นายสังเวียน รัตนรังษี | เมื่อ : 24/05/2564

https://drive.google.com/file/d/1L7Q3xCwQAtMGfUAGJZBnmxdNzpbQDhHI/view?usp=sharing


ศึกษาการแก้ปัญหาการอ่านค่าเนมเพลทของมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส โดยวิธีการฝึกอ่านค่าจากมอเตอร์ไฟฟ้าของจริงในรายวิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟ ของนักศึกษา ปวช. 3 สาขาช่างไฟฟ้า
โดย : นายสนอง เขื่อนธะนะ | เมื่อ : 24/05/2564

https://drive.google.com/file/d/1AeZu4zfQWbA3cIudBuWd4AyS70i49MAS/view?usp=sharing


รายงานหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การหาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาเครื่องทําความเย็น เรื่องท่อทางเดินสารทําความ เย็นและการต่อท่อ โดยใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาช่างไฟฟ้า
โดย : นายศุภกิจ ติดรักษ์ | เมื่อ : 24/05/2564

https://drive.google.com/file/d/1odt1IZlByn9R0ftaL-rmoyxIbWbZ5HlJ/view?usp=sharing


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ เรื่องขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับชั้น ปวช.3/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โดย : นายศุภกร พึ่งบุญ | เมื่อ : 24/05/2564

https://drive.google.com/file/d/10dUkBMSiGpBN2OZvIngEJIaiTauxFdUw/view?usp=sharing


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) รายวิชาวิทยาศาสคตร์พัฒนาเพื่อทักษะชีวิต หน่วยที่ 1 กระบวนการวิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวชดาภรณ์ ชัยปัน | เมื่อ : 24/05/2564

https://drive.google.com/file/d/1VJvXuUO2YJegl7fMmVjxqpiw8ROtpnCB/view?usp=sharing


การพัฒนาการอ่านออกเสียงท้ายคำกริยาภาษาอังกฤษช่องที่ 2 เติม – ed โดยใช้รูปแบบการ ฟังเสียงจากเจ้าของภาษาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคคู่ตรวจสอบ ของนักเรียนระดับ ปวช.1
โดย : นางสาวกัญญาณัฐ จอมแปง | เมื่อ : 24/05/2564

https://drive.google.com/file/d/1B9r1X0Z8DBZtc6T6Juq9F4vXfzevThLz/view?usp=sharing


การแก้ปัญหาการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยใช้กระบวนการ Buddy Learning ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 สาขาการบัญชี
โดย : นายสุทธิพงศ์ ผัดมาลา | เมื่อ : 24/05/2564

https://drive.google.com/file/d/1MvNY9B0Wnr6mcOolamHtRPD25-sgN1uu/view?usp=sharing


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุนเบืองต้น เรื่อง งบต้นทุนผลิต ของนักศึกษาระดับ ปวช.3 ของแผนกการบัญชี โดยใช้ชุดฝึกปฎิบัติ
โดย : นางสาวธิชานัน พุททาราช | เมื่อ : 24/05/2564

https://drive.google.com/file/d/1t10Zrz1AQxiDsjxsLokO5uqgz03LXc5Q/view?usp=sharing


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล
โดย : นางสาววารุณี ไชยศิลป์ | เมื่อ : 24/05/2564

https://drive.google.com/file/d/1OvQscP2JSBjhRl_1rwJPC9GmFsLp0LY9/view?usp=sharing


การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการนำเสนอสินค้าบนเฟซบุ๊ก ในรายวิชา การขายเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1003 ระดับชั้น ปวช.1 พาณิชยกรรม
โดย : นางวัชรี ตันหนิม | เมื่อ : 24/05/2564

https://drive.google.com/file/d/1bD61Csd8rKZ4JrZG88SRwMKZ3s7U4xoa/view?usp=sharing


การแก้ปัญหาการใช้ประแจขันแรงบิดในงานขันน๊อตเพลาข้อเหวี่ยงวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักเรียนชั้น ปวช.ชย.2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย – เยอรมัน
โดย : นายศิริชัย อึดใจ | เมื่อ : 09/06/2563

https://drive.google.com/file/d/19sBp9NCiHmiJU811ZwfRU1EkJQkWICrO/view?usp=sharing


การแก้ปัญหาการใช้ค้อนเคาะโลหะแผ่นในวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น
โดย : นายกิตติพงษ์ เสาร์ดี | เมื่อ : 09/06/2563

https://drive.google.com/file/d/1JNiM4v3CtN57DJnwzRrVGX_9ODjYellR/view?usp=sharing


งานวิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางวัชรี ตันหนิม | เมื่อ : 09/06/2563

https://drive.google.com/file/d/1exTYKjXXnmAen8UfzsLF9eHP6u_abOeP/view?usp=sharing


งานวิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาววารุณี ไชยศิลป์ | เมื่อ : 09/06/2563

https://drive.google.com/file/d/1YATTYBqGbjXNqY3mOzGroQSEGS_uTqVl/view?usp=sharing


งานวิจัยในชั้นเรียน
โดย : นางสาวชดาภรณ์ ชัยปัน | เมื่อ : 09/06/2563

https://drive.google.com/file/d/1GFdtQsTTaC36IqjiE084rYzQLUcOpwgQ/view?usp=sharing


งานการวิจัยการมาสายวิชาไฟฟ้ารถยนต์
โดย : นายสังเวียน รัตนรังษี | เมื่อ : 08/06/2563

https://drive.google.com/file/d/1QikQ_qHMkKe1o7WFiSl_RebCZzNyYV1e/view?usp=sharing


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแกล้งกันในห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างยนต์ ในวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โดย : นายสังเวียน รัตนรังษี | เมื่อ : 08/06/2563
https://drive.google.com/file/d/1ZIaKH45th1YB4NJDb4rLrOsbILyybBuR/view?usp=sharingการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่"ชาใบย่านางผสมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ"
โดย : นางสาววารุณี ไชยศิลป์ | เมื่อ : 09/06/2563โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
โดย : นายสนอง เขื่อนธะนะ | เมื่อ : 17/04/2563โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
โดย : นายกิตติพงษ์ เสาร์ดี | เมื่อ : 01/04/2563โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
โดย : นายสังเวียน รัตนรังษี | เมื่อ : 01/04/2563แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ออนไลน์)
โดย : นางวัชรี ตันหนิม | เมื่อ : 25/05/2564ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
โดย : นางวัชรี ตันหนิม | เมื่อ : 25/05/2564