เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>

วิสัยทัศน์

          วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย (K.TECH) มุ่งมั่นเป็นสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำของประเทศมีระบบการศึกษาหลากหลายที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอน และการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องและรองรับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ สังคมและประเทศชาติ


พันธกิจ
  1. ผลิตนักเรียนนักศึกษาในระดับปวช.และปวส.ให้มีความรู้มีความสามารถ ปฏิบัติงานได้จริงมีคุณธรรมมีจิตสำนึกรักถิ่นเกิดรักชาติรักแผ่นดิน
  2. ส่งเสริมค่านิยมในการเชิดชูคนดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  3. เผยแพร่ความรู้และให้บริการวิชาการระดับอาชีวศึกษาแก่สังคมและท้องถิ่น
  4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน