ผลงานนักศึกษา

ข้อมูลการแข่งขัน การอบรม | กลับสู่หน้าหลัก

  ประเภทผลงาน

ผลงานทางด้านแข่งขันทักษะ

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์"ผงผักปรุงรส"
โดย : นางสาวศิโรรัตน์ ยศบัวพิชย…
เมื่อ : 09/06/2563
รายละเอียด

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์"ผงผักปรุงรส"
โดย : นางสาวรุจิรัตน์ ถิ่นจอม
เมื่อ : 09/06/2563
รายละเอียด

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์"ผงผักปรุงรส"
โดย : นางสาวนิตยา แสนใจ
เมื่อ : 09/06/2563
รายละเอียด

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์"ผงผักปรุงรส"
โดย : นางสาวชมพูนุท แก่นหาญ
เมื่อ : 09/06/2563
รายละเอียด

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์"ผงผักปรุงรส"
โดย : นางสาวจันทมณี แซ่ย่าง
เมื่อ : 09/06/2563
รายละเอียด

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์"ผงผักปรุงรส"
โดย : นางสาวหนึ่งฤทัย จำรัสคีรีศรี
เมื่อ : 09/06/2563
รายละเอียด

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์"ผงผักปรุงรส"
โดย : นางสาวดารา ตาหมี่
เมื่อ : 09/06/2563
รายละเอียด

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์"ผงผักปรุงรส"
โดย : นางสาวจีรพรรณ แซ่ซี
เมื่อ : 09/06/2563
รายละเอียด

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์"ผงผักปรุงรส"
โดย : นางสาวเหมือนฝัน สมบูรณ์ชัย
เมื่อ : 09/06/2563
รายละเอียด

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ "ผงผักปรุงรส"
โดย : นางสาวเหมือนฝัน สมบูรณ์ชัย
เมื่อ : 09/06/2563
รายละเอียด

การแข่งขันวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โดย : นายณัฐวัตน์ ทำว่อง
เมื่อ : 17/04/2563
รายละเอียด

การแข่งขันวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โดย : นายณัฐวัตน์ ทำว่อง
เมื่อ : 17/04/2563
รายละเอียด

การแข่งขันวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โดย : นายธนพล ปิยะวรรณ
เมื่อ : 17/04/2563
รายละเอียด

การแข่งขันวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โดย : นายเสี่ยธง ทรายกอง
เมื่อ : 17/04/2563
รายละเอียด

การแข่งขันวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โดย : นายเสี่ยธง ทรายกอง
เมื่อ : 17/04/2563
รายละเอียด

การแข่งขันวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โดย : นายสุวิจักขณ์ เชอหมื่อ
เมื่อ : 17/04/2563
รายละเอียด

การแข่งขันวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โดย : นายสุวิจักขณ์ เชอหมื่อ
เมื่อ : 17/04/2563
รายละเอียด

การแข่งขันทักษะวิชาชีการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวเอกชน
โดย : นายศราวุธ แลเชอกู่,…
เมื่อ : 02/04/2563
รายละเอียด

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่2ด้านการประกอบอาชีพ
โดย : นายกรวิชย์ แชยซอกู่
เมื่อ : 01/04/2563
รายละเอียด

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่2ด้านการประกอบอาชีพ
โดย : นายเสฐวุฒิ เหล่าสุนา
เมื่อ : 01/04/2563
รายละเอียด

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่2ด้านการประกอบอาชีพ
โดย : นายนรากร วรณรัตน์
เมื่อ : 01/04/2563
รายละเอียด

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่2ด้านการประกอบอาชีพ
โดย : นายธนากร คำตา
เมื่อ : 01/04/2563
รายละเอียด

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่2ด้านการประกอบอาชีพ
โดย : นายอัธสิทธิ์ แช่โซ่ง
เมื่อ : 01/04/2563
รายละเอียด

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่2ด้านการประกอบอาชีพ
โดย : นายสมพงษ์ ไชยวงศ์
เมื่อ : 01/04/2563
รายละเอียด

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่2ด้านการประกอบอาชีพ
โดย : นายศิวกร เจริญชัย
เมื่อ : 01/04/2563
รายละเอียด

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่2ด้านการประกอบอาชีพ
โดย : นายสมศักดิ์ ยือซอ
เมื่อ : 01/04/2563
รายละเอียด

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่2ด้านการประกอบอาชีพ
โดย : นายจีรกิจ ชูสกุลพนา
เมื่อ : 01/04/2563
รายละเอียด

รางวัล เหรียญเงิน ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส.
โดย : นางสาววชิรญา ณ…
เมื่อ : 11/02/2563
รายละเอียด

รางวัล เหรียญเงิน ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.
โดย : นายวศิน แซ่หู่
เมื่อ : 10/02/2563
รายละเอียด

ผลงานทางด้านการฝึกอบรม

ผลงานทางด้านอื่นๆ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
โดย : นายณัฐวัตน์ ทำว่อง
เมื่อ : 17/04/2563
รายละเอียด

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
โดย : นายธนพล ปิยะวรรณ
เมื่อ : 17/04/2563
รายละเอียด

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
โดย : นายวรานนท์ คำแก้ว
เมื่อ : 01/04/2563
รายละเอียด

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
โดย : นายกฤษฏา พลฉวี
เมื่อ : 01/04/2563
รายละเอียด

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
โดย : นายเทวินทร์ เชอมือ
เมื่อ : 01/04/2563
รายละเอียด

โครงการแม่แรงยกเกียร์
โดย : นาย ศราวุธ…
เมื่อ : 01/04/2563
รายละเอียด

โครงการ เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
โดย : นาย สุทธิเดช…
เมื่อ : 20/03/2563
รายละเอียด

โครงการปรับปรุงรถฝึกขับ
โดย : นาย ภานุพงศ์…
เมื่อ : 20/03/2563
รายละเอียด

เครื่องปิ้งปลานิล
โดย : นาย เอกชัย…
เมื่อ : 20/03/2563
รายละเอียด

โครงการรถจักรยานยนต์ฝึกขับโซนิค 125 cc
โดย : นาย ธนบูรณ์…
เมื่อ : 20/03/2563
รายละเอียด