เกี่ยวกับวิทยาลัย

โครงสร้างบุคลากร | กลับสู่หน้าหลัก

  ข้อมูลบุคลากร

ผศ. ดร. อินทร์ จันทร์เจริญ
ผู้รับใบอนุญาต

ผศ. ดร. จินตนา จันทร์เจริญ
ผู้จัดการ

ดร. คฑาเทพ จันทร์เจริญ
ผู้อำนวยการ

นางสาวธิชานัน พุททาราช
หัวหน้าแผนกการบัญชี

นายสุทธิพงศ์ ผัดมาลา
อาจารย์ผู้สอน

นางวัชรี ตันหนิม
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวชดาภรณ์ ชัยปัน
หัวหน้าแผนกสามัญ

นางสาวอัมพิกา สมประสงค์
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวกัญญาณัฐ จอมแปง
อาจารย์ผู้สอน

นางสาววารุณี ไชยศิลป์
หัวหน้าแผนกธุรกิจสถานพยาบาล

นายณัฏฐชัย เอื้ออรุณอำไพ
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

นายศุภกร พึ่งบุญ
อาจารย์ผู้สอน

นายสนอง เขื่อนธะนะ
หัวหน้าแผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นายศุภกิจ ติดรักษ์
อาจารย์ผู้สอน

นายทวีศักดิ์ ขัติกันทา
หัวหน้าแผนกช่างยนต์

นายศิริชัย อึดใจ
อาจารย์ผู้สอน

นายสังเวียน รัตนรังษี
อาจารย์ผู้สอน

นายกิตติพงษ์ เสาร์ดี
อาจารย์ผู้สอน

นายประสงค์ วงศ์สุยะ
อาจารย์ผู้สอน

นายอมรเทพ ดวงทิพย์
สโตร์

นายวาที มณีรัตน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายเมธาพร สุขะ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวมาลินี โรจนยุกตานนท์
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวยุวากร ตาซิว
แนะแนว

นางสาวณัฐธิดา พิบูลปัญญากุล
แนะแนว

นางสาวพัชรินทร์ พุทธศิริ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายจารุวัฒน์ วงศ์ชุมภู
เจ้าหน้าที่ธุรการ