ข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (IT Support) 1 อัตรา [ปิดรับสมัคร] | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>

ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1U8wCBVAI7gYP7520awuSE_JvqOT8U-rc/view?usp=sharing

ตำแหน่งงาน

 เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (IT Support)

หน่วยงาน

 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

จำนวนที่รับสมัคร

 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา

 ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์

— ซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ได้ 

— วางระบบและตรวจสอบ Network เบื้องต้นได้

— วางระบบและตรวจสอบระบบ CCTV เบื้องต้นได้ 


คุณสมบัติผู้สมัคร


 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย

 2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 5. ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่อยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ

 6. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือติดยาเสพติดชนิดให้โทษ หรือป่วยในระยะที่แพทย์ให้ความเห็นว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ประกาศรับสมัคร

 7. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ,  Network , CCTV


เอกสารสมัครงาน


 หลักฐานในการสมัคร 

 1. ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1U8wCBVAI7gYP7520awuSE_JvqOT8U-rc/view?usp=sharing
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
8. สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
10. แฟ้มข้อมูลประวัติส่วนบุคคล (Port Folio หรือ Resume)
วันที่ : 04/10/2566   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ