ข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครอาจารย์แนะแนว 2 อัตรา [ปิดรับสมัคร] | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>

ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1U8wCBVAI7gYP7520awuSE_JvqOT8U-rc/view?usp=sharing

ตำแหน่งงาน

 อาจารย์แนะแนว

หน่วยงาน

 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

จำนวนที่รับสมัคร

 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา

 ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์

 - มีประสบการณ์แนะแนวทางการศึกษา

 - มีประสบการณ์ทางการตลาดด้านประชาสัมพันธ์

 - สามารถใช้ Facebook Line และโปรแกรมออกแบบได้ ในระดับดี

 - มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย

 2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 5. ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่อยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ

 6. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือติดยาเสพติดชนิดให้โทษ หรือป่วยในระยะที่แพทย์ให้ความเห็นว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ประกาศรับสมัคร

 7. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 - สามารถประสารงานสถานที่ภายนอกเพื่อโปรโมท เกี่ยวกับการศึกษาของสถาบัน

 - ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัย

 - ตอบข้อซักถามของนักเรียน/นักศึกษา ให้ความช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาให้นักเรียน/นักศึกษา ที่มีการติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ Facebook Line หรือช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย (Social Media) อื่นๆ

เอกสารสมัครงาน

 หลักฐานในการสมัคร 

 1. ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

 3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง) จำนวน 1 ฉบับ

 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

 8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

 9. สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย

 10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

 11. แฟ้มข้อมูลประวัติส่วนบุคคล (Port Folio หรือ Resume)
วันที่ : 18/05/2565   โดย นายศุภกร พึ่งบุญ