เกี่ยวกับวิทยาลัย

โครงสร้างบุคลากร | กลับสู่หน้าหลัก

  ข้อมูลบุคลากร

ผศ. ดร. อินทร์ จันทร์เจริญ
ผู้รับใบอนุญาต

ผศ. ดร. จินตนา จันทร์เจริญ
ผู้จัดการ

ดร. คฑาเทพ จันทร์เจริญ
รักษาการผู้อำนวยการ

นางชุติกาญจน์ ขัติกันทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

นางสาวรัชนี นุผัด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวธิชานัน พุททาราช
หัวหน้าแผนกการบัญชี

นางสาวจิตรา คำเก่ง
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวอมรรัตน์ เตจ๊ะสุวรรณ์
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวกัลยาณี กวาวสิบสี่
หัวหน้าแผนกการตลาด

นางวัชรี ตันหนิม
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวศิริพร คำจาย
รักษาการหัวหน้าแผนกสามัญ

นางสาวเบญจวรรณ ศักดิ์สูง
อาจารย์ผู้สอน

นายภาสกร เลขผสม
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวสุกัญญา เทพมนตรี
หัวหน้าแผนกธุรกิจสถานพยาบาล

นางสาววารุณี ไชยศิลป์
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวศศิวรรณ มงคล
รักษาการหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

นายธรรมรัตน์ พรหมดวงดี
อาจารย์ผู้สอน

นายชนะศึก ตาแก้ว
อาจารย์ผู้สอน

นายสุริยัน สุรินทร์
หัวหน้าแผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นายสุริยา คนมั่ง
อาจารย์ผู้สอน

นายสุนอง เขื่อนธะนะ
อาจารย์ผู้สอน

นายณัฎฐชัย เอื้ออรุณอำไพ
อาจารย์ผู้สอน

นายทวีศักดิ์ ขัติกันทา
หัวหน้าแผนกช่างยนต์

นายศิริชัย อึดใจ
อาจารย์ผู้สอน

นายสังเวียน รัตนรังษี
อาจารย์ผู้สอน

นายกิตติพงษ์ เสาร์ดี
อาจารย์ผู้สอน

นายอมรเทพ ดวงทิพย์
สโตร์

นางสาวพิมพ์ผะกา บั้งเงิน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวมาลินี โรจนยุกตานนท์
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวยุวากร ตาซิว
แนะแนว

นางพนมวรรณ ปันปวง
ธุรการ

นางกุสุมา วงค์สุวรรณ
การเงิน