เกี่ยวกับวิทยาลัย

โครงสร้างบุคลากร | กลับสู่หน้าหลัก

  ข้อมูลบุคลากร

ดร. อินทร์ จันทร์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ดร. จินตนา จันทร์เจริญ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางชุติการณ์ ขัติกันทา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและงานทะเบียน

นางสาวรัชนี ดอนชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวธิชานัน พุททาราช
หัวหน้าแผนกการบัญชี

นางสาวจิตรา คำเก่ง
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวอมรรัตน์ เตจ๊ะสุวรรณ์
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวกัลยาณี กวาวสิบสี่
หัวหน้าแผนกการตลาด

นางวัชรี ตันหนิม
อาจารย์ผู้สอน

นายเทิดขวัญ พุ่มสุโข
อาจารย์ผู้สอน

นางวรลักษณ์ ตุ๊ะอุ่น
หัวหน้าแผนกสามัญ

นางสาวเบญจวรรณ ศักดิ์สูง
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวรัศสิพร อ่ำศรี
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวศิริพร คำจาย
อาจารย์ผู้สอน

นายภาสกร เลขผสม
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวสุกัญญา เทพมนตรี
หัวหน้าแผนกธุรกิจสถานพยาบาล

นางสาววารุณี ไชยศิลป์
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวศศิวรรณ มงคล
อาจารย์ผู้สอน

นายธรรมรัตน์ พรหมดวงดี
อาจารย์ผู้สอน

นายชนะศึก ตาแก้ว
อาจารย์ผู้สอน

นายธวัชชัย ยอดปัญญา
หัวหน้าแผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นายสุริยัน สุรินทร์
อาจารย์ผู้สอน

นายสุริยา คนมั่ง
อาจารย์ผู้สอน

นายสุนอง เขื่อนธะนะ
อาจารย์ผู้สอน

นายทวีศักดิ์ ขัติกันทา
หัวหน้าสาขาช่างยนต์

นายศิริชัย อึดใจ
อาจารย์ผู้สอน

นายสังเวียน รัตนรังษี
อาจารย์ผู้สอน

นายกิตติพงษ์ เสาร์ดี
อาจารย์ผู้สอน

นายสุทธิศักดิ์ สุนันทา
อาจารย์ผู้สอน

นายอมรเทพ ดวงทิพย์
สโตร์

นางสาวพิมพ์ผะกา บั้งเงิน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายณัฎฐชัย เอื้ออรุณอำไพ
ฝ่ายปกครอง

นางสาวมาลินี โรจนยุกตานนท์
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวมณีนุช สิทธิโสต
แนะแนว

นางสาวยุวากร ตาซิว
แนะแนว

นางพนมวรรณ ปันปวง
ธุรการ

นางสาวนภาพร ปวงรังษี
ธุรการ

นางสาวรุจิรางค์ ชีมิสุ
ธุรการ

นางกุสุมา วงค์สุวรรณ
การเงิน