ข่าวประกาศ

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

08:00  09:00 น. นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน
09:00 — 10:00 น. ดร. อินทร์  จันทร์เจริญ ผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่
10:00 — 10:30 น. ดร. จินตนา  จันทร์เจริญ ผู้จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่
  • ชี้แจงรายละเอียดโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
  • เงินกู้เพื่อการศึกษา
10:30 — 12:00 น. นักศึกษารับเสื้อผ้าและหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพหลักฐานที่ต้องนำมาในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561


1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ตัวจริง (ใบ ปพ.1) จำนวน    1    ฉบับ
2.  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (ใบ ปพ.1) จำนวน    1    ฉบับ
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน    2    ฉบับ
4.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน    2    ฉบับ
5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา
จำนวน    2    ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
จำนวน    2    ฉบับ
7.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา
จำนวน    2    ฉบับ
8.  สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
จำนวน    2    ฉบับ


หมายเหตุ : เอกสารที่เตรียมมาต้องเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับวันที่ : 21/03/2561   โดย ผู้ดูแลระบบ