ข้อมูลแผนกวิชา

แผนกธุรกิจสถานพยาบาล | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>

สาขาธุรกิจสถานพยาบาล (Hospital   Management)

  •  ระดับ ปวช.   ผู้ที่จบ  ม.3 หรือเทียบเท่าที่รักการให้บริการทั้งส่วนหน้าและดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพ

  • การทำงาน  ผู้เรียนจบสามารถทำงานในโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชน โพลิคลินิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รับราชการ ทำงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ในตำแหน่งต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ดูแล  ผู้ป่วย และ งานสำนักงานประจำวอร์ดต่างๆ เช่น OPD  (ผู้ป่วยนอก)  Nursery  (เด็ก)  ER  (ฉุกเฉิน)  ผ่าตัด ผู้สูงอายุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ อสม. ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เช่น เจ้าหน้าที่  ต้อนรับ และประชาสัมพันธ์  เวชระเบียน  บัญชี และ การเงิน คอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่บริการด้านเอกสารประกันสุขภาพ

  • ศึกษาต่อในระดับ  ปริญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์  และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(PN) ของวิทยาลัยเชียงราย