ข้อมูลหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | กลับสู่หน้าหลัก

  ระดับ ปวช. / ปวส.

สาขางานยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
      ศึกษาเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของรถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น ระบบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบปรับอากาศในรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ระบบเครื่องล่างและส่งกำลัง รวมทั้งการใช้เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของรถยนต์ นอกจากนั้น จะได้ศึกษาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์การเกษตรในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมุ่งเน้นทางด้านทักษะให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยียานยนต์และศูนย์บริการ

สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
      ผู้ที่จะเข้าศึกษาในสายวิชานี้ควรเป็นผู้ที่มีใจรักและตั้งใจที่จะเข้าศึกษาต่อ เพื่ออนาคตจะประกอบอาชีพทางด้านไฟฟ้า ในการเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้าและแสงสว่าง การตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การซ่อมและพันมอเตอร์ การเดินสายไฟในอาคารและโรงงาน ระบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า โดยใช้ระบบ PLC ระบบดิจิตอล มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพทางด้านช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ การติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
      ผู้ที่เลือกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ควรเป็นผู้มีใจรักในสาขาวิชานี้ ตลอดทั้งเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ สำหรับการเรียนในวิชาชีพนี้ ประกอบด้วยความรู้ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ วิดีโอ เรื่องเล่นแผ่นดิสก์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ รวมทั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์และทรานดิวเซอร์ โดยมุ่งเน้นทางด้านทฤษฎี และทักษะในการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกไปศึกษาต่อ หรืแประกอบอาชีพทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและประกอบอาชีพอิสระได้

สาขางานการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
      เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ชอบในงานการบัญชีและการเงิน โดยมุ่งเน้นให้สามารถปฏิบัติการบัญชีได้ตามหลักการที่รับรองทั่วไป ทางโรงเรียนมุ่งเน้นการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเมื่อสำเร็จการศึกษาด้านนี้สามารถออกไปประกอบอาชีพเป็นพนักงานบัญชีในธนาคาร บริษัท สำนักงานตรวจสอบบัญชี โรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นต้น

สาขาวิชาการขาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
      รูปแบบการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีเทคนิคการขาย และมีทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ ศิลปการพูด การโฆษณา ลู่ทางการจัดจำหน่าย เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้หลายสาขา อาทิเช่น พนักงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายส่งเสริมการขาย ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายจัดซื้อในองค์กรธุรกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในสำนักงาน คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอินเตอร์เนตและการเขียน Webpage ดังนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบ อาชีพได้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน

สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
      ศึกษาและวิเคราะห์ระบบและการแก้ปัญหาของเครื่องยนต์ทั้งเครื่องยนต์ แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด และเครื่องยนต์ดีเซลที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนั้นจะได้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเครื่องล่างและส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ ระบบเบรก ABS ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ ระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ฝึกปฏิบัติระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมตริกส์ และงานทดลองเครื่องกลต่าง ๆ

สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
      ศึกษา วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เครื่องมือวัดไฟฟ้า การออกแบบและการควบคุมระบบไฟฟ้าด้วย PLC เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การทดสอบและประกอบเครื่องกลไฟฟ้าชนิดต่าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ นิวเมติกส์ งานทำความเย็นและปรับอากาศ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
      ศึกษาวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจรต่างๆ การออกแบบอุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม การนำไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอุตสาหกรรม ในการเรียนรู้มุ่งเน้นให้มีความแม่นยำในทฤษฎี และมีทักษะในทางปฏิบัติ พื่อให้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

สาขางานการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
      เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีความชอบในการบริหารด้านการบัญชีและการเงิน ฝึกให้สามารถบันทึกบัญชีในขั้นที่ซับซ้อนขึ้นถึงขั้นการรวมกิจการ วิเคราะห์งบการเงิน วางระบบบัญชีตลอดจนรู้จักระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยโรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี เลือกประกอบอาชีพได้หลายสาขา เช่น เจ้าหน้าที่และการเงิน ผู้ช่วยสมุห์บัญชี ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี การประกอบธุรกิจขนาดย่อม

สาขางานการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
      ผู้เรียนจะได้ฝึกการวิจัยตลาด วิธีการนำเข้าสินค้า การตลาดเพื่อการส่งออก และการบริหารธุรกิจขนาดย่อม เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถประกอบอาชีพ เช่น พนักงานการตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การจัดซื้อในองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
      เป็นสาขาที่ฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ช่วยงานการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเบื้องต้น การติดต่อสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งวิทยาการและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงานและกราฟฟิก ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรสามารถไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก การวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลที่ใช้งานในระบบสารสนเทศ การออกแบบและการเขียนเว็บไซต์