เกี่ยวกับวิทยาลัย

ประวัติของวิทยาลัย | กลับสู่หน้าหลัก

  รายละเอียด >>>

          วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน (เค.เทค.) เป็นสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล และสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาธุรกิจค้าปลีก บนพื้นที่ 4 ไร่ จำนวน 44 ห้องเรียน และมีความจุนักเรียน นักศึกษาสูงสุด 1,980 คน

          เปิดทำการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2537 ภายใต้ชื่อ โรงเรียนเทคโนโลยีเชียงรายสุริยะโชติ พ.ศ. 2542 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย และในปีการศึกษา 2555 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน มี ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการ ดร. จินตนา จันทร์เจริญ เป็นผู้จัดการ